Vedtægter

Vedtægter for personaleforeningen, Regionshospitalet Herning. 

§ 1 Formål  
Personaleforeningens formål er at skabe et fritidsmiljø på sygehuset, hvor medarbejderne kan få nogle hyggelige, kreative, spændende og udfordrende oplevelser sammen.

Aktiviteterne i foreningen skal være et samlingspunkt, hvor medarbejderne kommer til at lære hinanden at kende på en anden måde end den travle sygehushverdag.

Det skal gerne give en positiv effekt på det daglige arbejde, så vi får gladere medarbejder og gladere patienter.

§ 2 Medlemmerne  
Alle medarbejdere på matriklerne i Hospitalsenheden Vest kan være medlemmer af foreningen. Det samme kan tidligere medarbejdere, som er gået på pension eller efterløn.

Medlemmerne skal indmelde sig på en indmeldelsesblanket, og får derefter et medlemsmærke. Medlemsmærket er personligt og må ikke overdrages til andre.

Ansatte medarbejdere kan udmelde sig skriftligt med 1 måneds varsel. Fratrådte medlemmer tegner medlemskab for 1 år ad gangen.

§ 3 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i oktober måned, og indkaldes i september. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen, og sidste frist for at komme med punkter til dagsordenen er således 1. september.

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen jf. § 4.

Generalforsamlingen godkender det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år.

Personaleforeningens aktiviteter for det kommende år skal så vidt muligt fremlægges på den årlige generalforsamling og dermed fremgå af budgettet. Generalforsamlingen kan således tage stilling til, hvilke aktiviteter foreningen skal støtte.

Endvidere skal evt. vedtægtsændringer godkendes på generalforsamlingen.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne skriftligt har begæret det. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, og afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant.

§ 4 Bestyrelsen  
På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer, samt 1 suppleant.

Derudover deltager en repræsentant for seniorafdelingen i bestyrelsesmøderne. Repræsentanter for sygehusets øvrige klubber og foreninger kan deltage i bestyrelsesmøderne efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år og således at der i ulige år vælges 3 repræsentanter, og i lige år vælges 2 repræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem af foreningen.

§ 5 Økonomi  
Medlemskab af foreningen koster 25 kroner pr. måned, fra 1.januar 2019. Beløbet trækkes over lønnen hver måned.

For medlemmer, som er fratrådt deres stilling, skal kontingentet indbetales pr. giro for et år ad gangen. Beløbet skal være foreningen i hænde inden udgangen af august måned for medlemskab i det følgende år.

Foreningen søger endvidere midler fra diverse sponsorer.

Foreningens regnskab afsluttes pr. 31. august hvert år. Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen og skal derfor være tilgængeligt for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt der er yderligere midler i foreningen, ud over de aktiviteter som generalforsamlingen har godkendt i budgettet, har bestyrelsen den fulde ret til løbende at disponere over beløb til aktiviteter i foreningens regi. Der skal dog være en kassebeholdning, svarende til en måneds kontingent til uforudsete udgifter.

Når generalforsamlingen eller bestyrelsen har godkendt udbetalingen af et beløb, kan formanden eller kassereren iværksætte udbetalingen via foreningens bank.

§ 6 Aktiviteter  
Personaleforeningens aktiviteter er opdelt i 3 hovedkategorier:

Arrangementer F.eks. foredrag, fester, revy, julearrangementer m.m.

Beslutningen om gennemførelse af arrangementerne tages af generalforsamlingen eller bestyrelsen.

Personaleindkøbsforeningen Medlemskab af foreningen giver ret til at benytte de tilbud, som Personaleforeningen indhenter hos virksomheder og handlende i Herning og omegn. Tilbuddene vil være af forskellig art og vil blive annonceret i foreningens informationsblad.

Støtte til klubber/foreninger Personaleforeningen støtter nuværende og fremtidige klubber/foreninger på Herning Sygehus, som arrangerer aktiviteter inden for foreningens formål.

Støtten kan gives i form af hjælp til opstart til særlige arrangementer i de enkelte klubber/foreninger. Ansøgning om støtte fremsendes til bestyrelsen.

De medarbejdere/klubber/foreninger som modtager økonomisk støtte fra Personaleforeningen skal aflægge regnskab for det tildelte beløb overfor Personaleforeningens bestyrelse.

§7 Opløsning af foreningen  
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling med dette formål. De midler som ligger i foreningen, hvis den opløses, skal overgå til den nye personaleforening i Gødstrup.

Generalforsamlingen i personaleforeningen på Regionshospitalet i Herning har besluttet, at foreningen kan sammenlægges med personaleforeningen på Regionshospitalet i Holstebro i forbindelse med udflytningen til Gødstrup. (vedtaget på generalforsamlingen 8. oktober 2015

Underskrift        

Dorthe Hvisthule                                                           Birgit Hesselvig Nielsen

     Formand                                                                                Dirigent